Home / Feiten over Intrum Justitia / Al uw gegevens in één database

Al uw gegevens in één database

Intrum Justitia verzamelt veel gegevens van consumenten

database_interim justitia_150Intrum Justitia verzamelt gegevens van consumenten op het gebied van betaalgedrag en betaalmoraal en koppelt deze aan socio demografische factoren. Al deze gegevens worden omgezet in persoonlijke dossiers die verkocht worden aan klanten van deze incasso-onderneming.

Credit Check Consumenten door Intrum Justitia

Intrum Justitia noemt “Credit Check Consumenten” een innovatieve dienst waarmee bedrijven per klant een risicoindicatie kunnen opvragen.

Hoe gaat Intrum Justitia te werk?

Op wekelijkse basis worden de betaalervaringen in de incassodossiers van Intrum Justitia Nederland gebundeld en opgeslagen in een database waarbinnen de Credit Check wordt uitgevoerd. Nadat de Check is uitgevoerd wordt een score teruggekoppeld van 1 t/m 10, waarbij 1 laag is en 10 hoog.
Controle kenmerken
Voor het samenstellen van het risicoprofiel worden onder andere de volgende gegevens gebruikt:
Fraude en schuldhistorie (WSNP, Faillissementen, Centraal Curatele en Bewind Register – CCBR)
Betaalmoraal van de debiteur
Kenmerken op persoons-, huishoud- of postcodeniveau
Socio demografische factoren

*noot: Sociodemografische kenmerken zijn o.a. leeftijd, geslacht, huwelijkse staat en gezinssamenstelling; de belangrijkste socio-economische kenmerken van een doelgroep zijn inkomen, opleiding, beroep, religie en sociale klasse.

Delen van uw persoonsgegevens zonder dat u het weet

U bent in de veronderstelling dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld en vertrouwelijk worden behandeld. Maar uw persoonsgegevens worden verstrekt door de klanten van Intrum Justitia.

Om de risicoprofielen en behandelplannen samen te stellen zijn volgens Intrum Justitia slechts de volgende persoonsgegevens vereist:
NAW-gegevens
Telefoonnummer / e-mail adres
Orderbedrag

Intrum Justitia koppelt vervolgens die vertrouwelijke gegevens aan allerlei parameters ; de zogenoemde “Controle kenmerken” in haar database en maakt op die manier van mensen, die absoluut niet haar klanten zijn, een individueel dossier met de mooie naam “Risicoprofiel”.

Uw betaalgedrag bij de klant maar ook uw betaalgedrag in het incassotraject bepalen mede uw “risicoprofiel” wat terecht komt in uw persoonlijk dossier.

* Er is een reëel gevaar dat wanneer u bijvoorbeeld het terecht niet eens bent met een vordering
uw betalingsmoraal als negatief wordt gezien.

* Er is een reëel gevaar dat Intrum Justitia een persoonlijk dossier opbouwt waarvan u niet weet wat er in staat maar u wel heel veel last van kan hebben.

* Zeer gevaarlijk is dat Intrum Justitia een database opbouwt bestaande uit miljoenen consumentendossiers waarvan de inhoud op een bepaalde wijze verkocht wordt en daarmee gedeeld wordt met derden zonder dat de consument daar weet van heeft.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens
Wilt u weten welke gegevens Intrum Justitia over u heeft? Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Zijn uw gegevens niet correct? Dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek alleen weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen.

Recht op motivatie
Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met uw financiële positie. Bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet aan kunnen geven waarom zij u als klant weigeren.

Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This