Home / Feiten over Intrum Justitia / Privacy Statement Intrum Justitia Nederland B.V.

Privacy Statement Intrum Justitia Nederland B.V.

Statement Intrum Justitia Nederland B.V.
privacy statement_interim justitia_150Hoewel het lijkt dat Intrum Justitia een keurig Privacy Statement heeft is het de moeite waard u goed te realiseren wat dit incassobedrijf doet met uw gegevens.
Uw privacy komt in het geding door het delen van uw financiële gegevens met anderen.

 • Intrum Justitia kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen

  In de praktijk komt het er op neer dat uw gegevens gedeeld worden met andere bedrijven en instellingen en opgeslagen worden in een database om een scoringswaarde c.q. risicoprofiel van u kan gemaakt kan worden. Die vervolgens weer aan derden ter beschikking worden gesteld.
  Privacy Statement Intrum Justitia

 • functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

  In het Privacy Statement van Intrum Justitia wordt de functionaris voor de gegevensbescherming
  opgevoerd die borg staat voor de correcte verwerking van uw gegevens. Maar u heeft daardoor geen garantie dat de Wet bescherming persoonsgegevens correct wordt toegepast.

 • Wilt u weten welke gegevens Intrum Justitia van u heeft?

  Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen.
  Wet Melding Persoonsgegevens

Melden gegevensverwerking

Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet dit melden bij het CBP. Maar is een FG aangesteld, dan kan de organisatie de verwerkingen bij de FG melden in plaats van bij het CBP.
Organisaties kunnen zelf bepalen hoe zij het meldingsproces inrichten, voor zover zij zich daarbij aan de wettelijke regels houden.
Eisen aan FG
De wet stelt een aantal eisen aan FG’s. Ten eerste moet een FG een natuurlijk persoon zijn. Een ondernemingsraad of commissie komt dus niet in aanmerking. Ten tweede moet een FG voldoende kennis hebben van de organisatie en de privacywetgeving. Tot slot moet een FG betrouwbaar zijn, wat zich onder meer uit in een geheimhoudingsplicht.
bron: functionaris voor de gegevensbescherming

[ps2id id=’wet’/] [ps2id_wrap id=’wet’]

Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens
Wilt u weten welke gegevens een organisatie van u heeft? Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Zijn uw gegevens niet correct? Dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen.

Recht op motivatie
Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met uw financiële positie. Bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet aan kunnen geven waarom zij u als klant weigeren.

bron: wat regelt de wet bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens

Nationale ombudsman

klacht indienen

[/ps2id_wrap]
[ps2id id=’privacy_statement’/] [ps2id_wrap id=’privacy_statement’]

Privacy Statement Intrum Justitia Nederland B.V.

ten behoeve van en www.intrum.nl
Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2015 en vervangt eerdere versies.
In dit Privacy Statement informeert Intrum Justitia u over de wijze waarop Intrum Justitia als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd.

Intrum Justitia kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Intrum Justitia uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten of van dataleveranciers.

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Intrum Justitia uw persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit ) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;
3. door middel van haar diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
4. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Intrum Justitia verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Intrum Justitia kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Intrum Justitia bewerkerovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Intrum Justitia, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Intrum Justitia draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Intrum Justitia Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een reactie plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Intrum Justitia gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

[/ps2id_wrap]

Pin It on Pinterest

Shares
Share This