Home / Inzage van uw gegevens bij Intrum Justitia

Inzage van uw gegevens bij Intrum Justitia

Nieuwe core business is database opbouw

college bescherming persoonsgegevens_interim justitia_150Door verzamelen van gegevens van consumenten op het gebied van betaalgedrag en betaalmoraal. Deze gegevens worden omgezet in persoonlijke dossiers die verkocht worden aan klanten van deze incasso-onderneming.

Intrum Justitia verzamelt gegevens

Intrum Justitia verzamelt gegevens van consumenten op het gebied van betaalgedrag en betaalmoraal via haar klanten, dataleveranciers en eigen bevindingen en koppelt deze aan Socio demografische factoren.

Hoe gaat Intrum Justitia te werk

Op wekelijkse basis worden de betaalervaringen in de incassodossiers van Intrum Justitia Nederland gebundeld en opgeslagen in een database waarbinnen de Credit Check wordt uitgevoerd. Nadat de Check is uitgevoerd wordt een score teruggekoppeld van 1 t/m 10, waarbij 1 laag is en 10 hoog.

Controle kenmerken

Voor het samenstellen van het risicoprofiel worden onder andere de volgende gegevens gebruikt:

  • De vertrouwelijke NAW gegevens en telefoonnummer en e-mailadres van u, die door de klanten van Intrum Justitia zonder uw medeweten (on)gevraagd ter beschikking worden gesteld aan deze beursgenoteerde incasso-onderneming.
  • Fraude en schuldhistorie (WSNP, Faillissementen, Centraal Curatele en Bewind Register – CCBR)
  • Betaalmoraal van de debiteur
  • Kenmerken op persoons-, huishoud- of postcodeniveau
  • Socio demografische factoren
Sociodemografische kenmerken zijn o.a. leeftijd, geslacht, huwelijkse staat en gezinssamenstelling; de belangrijkste socio-economische kenmerken van een doelgroep zijn inkomen, opleiding, beroep, religie en sociale klasse.
Schuldbewaking is een service van Intrum Justitia waarbij oninbare vorderingen 20 jaar in beheer blijven van het incassobedrijf. Zij monitoren de verhaalspositie van een oude debiteur en incasseren de openstaande vordering wanneer mogelijk. De klant betaalt hier niets voor. Over alles wat Intrum Justitia incasseert via de dienst Schuldbewaking, wordt 50% commissie ingehouden.

Intrum Justitia koppelt vervolgens uw vertrouwelijke gegevens aan allerlei parameters; de zogenoemde “Controle kenmerken” in haar database en maakt op die manier van mensen, die absoluut niet haar klanten zijn, een individueel dossier met de mooie naam “Risicoprofiel”.

Uw betaalgedrag bij de klant maar ook uw betaalgedrag in het incassotraject bepalen mede uw “risicoprofiel” wat terecht komt in uw persoonlijk dossier.

  • Er is een reëel gevaar dat wanneer u bijvoorbeeld het terecht niet eens bent met een vordering
    uw betalingsmoraal als negatief wordt gezien.
  • Er is een reëel gevaar dat Intrum Justitia een persoonlijk dossier opbouwt waarvan u niet weet wat er in staat maar u wel heel veel last van kan hebben.
  • Er is een reëel gevaar dat Intrum Justitia een database opbouwt bestaande uit miljoenen consumentendossiers die gekocht en gedeeld kunnen worden door derden.
Wilt u weten wat uw “Risicoprofiel” is in de database van Intrum Justitia?
Vraag uw gegevens op! Het kost u slechts een mail of een brief.
U krijgt dan inzage wat Intrum Justitia over u verzamelt.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens Intrum Justitia over u heeft? Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Zijn uw gegevens niet correct? Dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek alleen weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen.
Recht op motivatie
Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met uw financiële positie. Bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet aan kunnen geven waarom zij u als klant weigeren.

bron: Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This